Elokuun työttömyysaste 7,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2016 elokuussa 195 000, mikä oli 28 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,2 prosenttia, kun se edellisvuoden elokuussa oli 8,3 prosenttia. Työllisiä oli 27 000 enemmän kuin edellisvuoden elokuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/08–2016/08, 15–74-vuotiaat

tyti_2016_08_2016-09-20_tie_001_fi_001

Työllisiä oli vuoden 2016 elokuussa 2 495 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 29 000 enemmän ja naisia 3 000 vähemmän kuin vuoden 2015 elokuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 69,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,8 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi vuoden takaisesta 1,9 prosenttiyksikköä 71,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,3 prosenttiyksikköä 68,5 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,7 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2016 elokuussa 195 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 28 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 101 000 ja naisia 94 000 henkeä.

Työttömyysaste oli elokuussa 7,2 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,2 ja naisten 7,3 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,7 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli elokuussa yhteensä 635 000. Heistä työllisiä oli 286 000 ja työttömiä 38 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 324 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli elokuussa 11,8 prosenttia, mikä oli 1,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,2 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 6,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 elokuussa 1 417 000 henkeä eli 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 154 000, mikä oli 7 000 enemmän vuoden 2015 elokuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2015/08–2016/08 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/08 2016/08 2015/08 – 2016/08
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 101 4 107 0,2
Työvoima yhteensä 2 691 2 690 0,0
Työlliset 2 469 2 495 1,1
– palkansaajat 2 129 2 137 0,3
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 340 359 5,7
Työttömät 222 195 –12,4
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 409 1 417 0,6
– piilotyöttömät 147 154 4,5
Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,8 69,9 1,1
Työttömyysaste 8,3 7,2 –1,0
Työvoimaosuus 65,6 65,5 –0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2016 lopussa kaikkiaan 343 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys laski elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta yhdentoista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (–11 %), Pohjois-Savossa (–7 %) ja Lapissa  (–6  %). Kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla työttömyys lisääntyi; eniten Pohjanmaalla (8 %), Pirkanmaalla (3 %) ja Uudellamaalla (2 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 17 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa yhteensä 113 000 henkilöä, mikä oli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,2 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 46 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 51 000 uutta avointa työpaikkaa eli 14 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Muutokset 2015/08–2016/08 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/08 2016/08 2015/08 – 2016/08
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 347 343 –1,2
– yli vuoden työttömänä olleet 113 128 13,4
Palveluissa yhteensä 110 113 2,9
– työllistetyt 25 24 –5,1
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 22 21 –5,9
– työ- ja koulutuskokeilussa 10 9 –7,9
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 53 59 12,3
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 37 51 37,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, elokuu. Tilastokeskus