Työpaikoilla tarvitaan tukea alkoholihaittojen käsittelyyn

haitat-tyoelamalle-kansi

Enemmistö työpaikkojen henkilöstön työoloihin ja hyvinvointiin vaikuttavista avainhenkilöistä arvioi, että alkoholihaittoihin ei puututa työpaikalla riittävän ajoissa. Neljänneksen mukaan alkoholihaittojen odotetaan korjaantuvan työpaikalla itsestään.

Tiedot ilmenevät A-klinikkasäätiön tekemästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi marraskuussa 2015 yhteensä 849 henkilöä. He edustivat luottamushenkilöitä, työsuojelua, esimiehiä, henkilöstöhallintoa ja työterveyshuoltoa.

”Kysely osoittaa, että työpaikoilla tarvitaan edelleen koulutusta alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn. Varhaisen puuttumisen malli ja päihdeohjelma ovat laajasti käytössä, mutta alkoholihaittoja ehkäiseviä menetelmiä ja välineitä, kuten itsearviointitestejä ja teemapäiviä, käytetään vain vähän”, tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen A-klinikkasäätiöstä sanoo.

Kyselyssä jopa kolmasosa vastasi, että työpaikalla ei ole ollut alkoholihaittoja ja niiden ennaltaehkäisyä koskevaa koulutusta. Yli puolet toivoi lisää tietoa alkoholin merkityksestä työkyvyn, työssä jaksamisen ja työstä palautumisen näkökulmasta.

Päihteidenkäytön haitat näkyvät työelämässä muun muassa terveysongelmina, työtapaturmina, työstä poissaoloina ja työn laadun heikkenemisenä. On arvioitu, että päihdehaitat aiheuttavat Suomessa vuosittain välittömiä kustannuksia noin 1,4 miljardia euroa ja välillisiä kustannuksia noin 4–6 miljardia.

Onko alkoholinkäyttö oma asia?

Vastaajien mielestä kaksi eniten alkoholihaittojen vähentämistä työyhteisössä vaikeuttavaa tekijää ovat alkoholin käytön pitäminen jokaisen omana asiana ja epätietoisuus siitä, kenen vastuulla alkoholihaittojen ennaltaehkäisy on.

Positiivistakin tietoa saatiin: työpaikkojen alkoholikulttuuri on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Vastaajien enemmistön mielestä alkoholista puhutaan työpaikoilla pääasiassa rakentavasti ja avoimesti. Kolmasosan mielestä tilanteet, joissa alkoholia on työpaikalla tarjolla, ovat vähentyneet.

Kysely on osa Alko Oy:n sekä Työterveyslaitoksen, Työturvallisuuskeskuksen, A-klinikkasäätiön ja EHYT ry:n Selvästi hyvää työtä -ohjelmaa. Tavoitteena oli kartoittaa työmarkkinajärjestöjen kesällä 2015 julkaiseman Päihdehaitat hallintaan -suosituksen toteutumista työpaikoilla. Suosituksessa käsitellään päihdehaittojen ennaltaehkäisyä ja käsittelyä sekä hoitoonohjausta ja tarjotaan tietoa päihdeohjelman laatimisen tueksi.

Hanna Bennett, Pirkko Hakkarainen ja Jouni Tourunen: Työelämä ja alkoholin haitat. Kyselytutkimus Päihdehaitat hallintaan -suositusten toteutumisesta työpaikoilla. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 64. Ladattavissa internetistä: www.a-klinikka.fi/julkaisut

Päihdehaitat hallintaan -suositus