Pehmeillä keinoilla työurat pitemmiksi

2016-12-15-12_31_41-tyoolot_ja_tyourat_tutkimuksia_tyourien_vakaudesta_ja_elakkeelle_siirtymisesta-p

Johtamiskäytännöt, työn imun vahvistaminen ja henkilöstökoulutus tulisi nähdä yhtä tärkeänä kuin työn vaarojen ja haittojen ehkäiseminen, koska niillä voidaan vaikuttaa merkittävästi työurien vakauteen ja pituuteen. Näin todetaan uudessa tutkimuskokoelmassa Työolot ja työurat.

Työpaikoilla voidaan tehdä paljon, mikäli  halutaan myöhentää eläkkeelle siirtymistä.

– Valtaosalla ikääntyvistä työkyky on hyvä. Heidän kiinnostustaan jatkaa työssä vanhuuseläkkeelle asti voidaan lisätä vahvistamalla työn imua, tutkija Riku Perhoniemi korostaa. Esimieheltä saatu tuki, työyhteisön kannustava ilmapiiri ja mahdollisuus oppia työssä vahvistavat kaikki työn imua, eli tarmokkuutta ja innostumista työssä.

Jos työntekijän työkyky on hyvä, työn imu vahvistaa halua jatkaa työssä jopa tehokkaammin kuin kuormituksen ehkäiseminen. Jos työkyky on jo heikentynyt, työn imu ei enää näytä pidentävän työuria. Tällöin on keskityttävä työstä aiheutuvan kuormituksen säätelyyn, kuten työn vaatimusten mitoittamiseen ja kiireen hallintakeinoihin.

Tutkimuksessa todetaan, että työolojen kehittäminen on sekä yritysten että työntekijöiden näkökulmasta investointi, koska se parantaa työtyytyväisyyttä, joka puolestaan vahvistaa tuottavuutta ja taloudellista kannattavuutta.

– Uudet osallistavat johtamiskäytännöt lisäävät työtyytyväisyyttä. Työhönsä tyytyväiset ajattelevat vähemmän eläkkeelle siirtymistä, ja he myös siirtyvät myöhemmin eläkkeelle, professori Petri Böckerman kertoo.

201f6939-4681-4c46-8a8b-9faba20ad629

Työsuhdetyypin ja henkilöstökoulutuksen yhdysvaikutus työssä pysymiseen (8 vuoden seuranta)

Määräaikaisten koulutus kannattaa

Määräaikaisessa työsuhteessa toimivien työuran vakautta voidaan merkittävästi parantaa, jos he saavat työnantajan kustantamaa henkilöstökoulutusta. Professori Jouko Nätin tutkimusryhmän tulosten mukaan henkilöstökoulutukseen osallistuvilla määräaikaisilla on myöhemmin yhtä vakaa työura kuin vakituisessa työsuhteessa olevilla.

Työnantajan tarjoamasta koulutuksesta on hyötyä erityisesti niille määräaikaisille, joilla on vähän koulutusta ennestään.  Käytännössä kuitenkin määräaikaisten enemmistö ei osallistu henkilöstökoulutukseen, ja henkilöstökoulutukseen osallistumattomilla on myös lyhyemmät työurat.

Työolojen vaikutuksesta työuriin ei ole aiemmin ollut saatavilla kattavaa tutkittua tietoa. Työolot ja työurat –tutkimus syntyi Eläketurvakeskuksen aloitteesta kokoamaan uusimmat suomalaiset tutkimukset työolojen merkityksestä työuran eri vaiheissa.

Työolot ja työurat – tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä.
Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 8/2016.