Työelämätutkimus: Nuorten korkeaan työmoraaliin kuuluu ilo ja innostus, keski-ikäiset turhaan ennakkoluuloisia somea ja säkkituoleja kohtaan

Pian päättää opintonsa jälleen joukko nuoria, joiden haaveena on löytää oma paikkansa työelämässä. Millaisia työntekijöitä he ovat? Mitä odotuksia heillä on? Miten nuorten ja aikuisten hyvää yhteistyötä työelämässä voidaan edistää?

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n teettämässä valtakunnallisessa ”Nuoret ja keski-ikäiset työelämässä – Keltanokat ja kehäraakit” -tutkimuksessa selvitettiin nuorten (16–25-v.) ja keski-ikäisten (40–65-v.) eroja ja yhtäläisyyksiä asennoitumisessa työhön ja työn tekemiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten nuorten ja keski-ikäisten odotukset ja käsitykset työmoraalista, työmotivaatiosta ja työviihtyvyydestä eroavat ja mitä yhteistä ikäryhmillä on.

Keskeisiä tutkimuksen esiin nostamia eroja nuorten ja keski-ikäisten välillä ovat seuraavat:

  1. Korkea työmoraali: Nuorille työssä viihtyminen, työn ilo, innostuminen, aloitteellisuus ja ylimääräisen vapaa-ajan käyttö työhön osoittavat korkeaa työmoraalia. Vastauksiaan he perustelivat kaksinkertaisesti keski-ikäisiin verrattuna. Keski-ikäisille korkea työmoraali liittyy moitteettomaan työsuoritteeseen, vastuunottoon, tunnollisuuteen ja siihen, että ei valita.
  2. Työn fyysiset puitteet: Nuoret tekevät töitä mielellään säkkituolissa, sohvalla tai nojatuolissa. Mitä nuorempi vastaaja, sitä mieluisampi säkkituoli työtuolina on: 16–18-vuotiaista säkkituolia pitää erittäin mieluisana tai mieluisana 54 prosenttia, kaikista nuorista 41 prosenttia ja keski-ikäisistä 11 prosenttia. Keski-ikäiset istuvat mieluummin perinteisesti neuvotteluhuoneissa. Heille säkkituoli, sohva ja nojatuoli työpisteinä viestivät laiskottelusta: Me kehäraakit istutaan ja tykitetään, ne heittää villasukat jalkaan ja menee sohvalle ja “vähän tekee töitä”.
  3. Kommunikaatiokanavat ja suhde aikaan: Vuorovaikutuksen “somettuminen” on luonut odotuksia huomattavasti nopeatempoisemmasta kommunikaatiosta myös työpaikoilla. Nuoret haluavat kommunikoida sosiaalisen median kanavissa, kun keski-ikäiset viestittelevät sähköpostitse: 49 prosenttia nuorista pitää somea erittäin mieluisana viestintäkanavana työpaikan sisäisessä kommunikaatiossa vs keski-ikäisten 23 prosenttia. Nuoret ovat myös tottuneet kommunikaation nopeuteen. He odottavat vastausta esimieheltä tai kollegalta nopeasti, ei huomenna. Kysymysten ja vastausten eritahtisuus aiheuttaa kokemuksia isoistakin eroista ikäryhmien välillä.

Keskeiset tutkimuksen esiin nostamat yhtäläisyydet nuorten ja keski-ikäisten välillä:

  1. Yli puolet nuorista ja keski-ikäisistä kokee työelämän innostavana. Nuorista 58 prosenttia ja keski-ikäisistä 57 prosenttia on väitteen kanssa täysin samaa tai samaa mieltä. Innostavuutta tukee kokemus työtehtävien vaihtelevuudesta: 86 prosenttia nuorista ja 88 prosenttia keski-ikäisistä on täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että vaihtelu työtehtävissä on heille tärkeää.
  2. Lähes joka toinen on halukas tekemään kuusituntista päivää pienemmällä palkalla. 47 prosenttia kaikista tutkimukseen vastanneista, sekä nuorista että keski-ikäisistä, on väitteen kanssa täysin samaa tai samaa mieltä. Eniten eri mieltä ovat 50+ -vuotiaat. Työn jakaminen useamman kesken on kaikille mahdollinen ajatus. 66 prosenttia kaikista vastaajista on täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että etenkin nuorten työllistymistä voidaan edesauttaa jakamalla töitä osa-aikaisiin.
  3. Työelämässä on monia piirteitä, joihin sekä nuoret että keski-ikäiset kaipaavat muutosta: työnhaku ilman kaavakkeita, toverillisemmat suhteet esimiehiin, mahdollisuus kokeilla ja tehdä virheitä, lisää palautetta ja enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työaikoihin. Työaikajärjestelyjen osalta nykyinen työelämä ei vastaa kenenkään toiveita.

Tutkimuksen tavoite ja tutkimusmenetelmä

Nuoret ja keski-ikäiset työelämässä – Keltanokat ja kehäraakit” -tutkimuksen avulla halutaan edistää nuorten työllistymistä sekä nuorten ja aikuisten hyvää yhteistyötä työelämässä. Se on jatkoa Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n viime vuonna teettämälle Nuoret ja työ -tutkimukselle. Smile Henkilöstöpalvelut on merkittävä nuorten työllistäjä ja työelämän ensiaskelten mahdollistaja, joka kasvoi myös vuonna 2018 toimialaansa nopeammin.

Kaksivaiheisen tutkimuksen toteutti ValueScout – ForceForGrowth Oy helmi-maaliskuussa 2019. Kvalitatiivisen osion ryhmäkeskustelujen löydökset kiteytettiin väittämiksi, joita tarkasteltiin kvantitatiivisen osion valtakunnallisesti edustavalla (n = 500) online-tutkimuksella 16–25-vuotiaista nuorista ja 40–65-vuotiaista keski-ikäisistä suomalaisista. Online-tiedonkeruusta vastasi markkinointitutkimusyhtiö Bilendi ja koko tutkimusta johti Isa Merikallio.

Tutkimuksen julkistustilaisuus pidettiin keskiviikkona 8.5.2019 Helsingissä Ravintola Savoyssa.

”Nuoret ja keski-ikäiset työelämässä – Keltanokat ja kehäraakit” -tutkimuksen tutkimustulokset